Close Masua
Send Who * Friend's Email *
Your Name * Your Email *

Please Add me to Mailing List
Send
Your mail was successfuly sent
Close Masua

Name

Subject

Email

Subscribe To Newsletters

Content

By sending this I agree to follow Website Rules שלח

Name *
Email * Phone Number *
Please add me to your mailing list
Subject *

Content


Type Text
Type Text
ההשתלמות משלבת חשיפה והעמקה בנושאים ואירועים שהיוו אבני דרך בעיצוב פניה של החברה הישראלית, עם סיורים במוזיאון תוך הקפדה על שיח חינוכי-ערכי.
כל המפגשים מלווים בהצגת כלים ומתודות הוראה מגוונות וכן חשיפה והדרכה לשימוש בחומרי למידה שיסייעו בהכנת שיעורים והוראת הנושא בתחומי דעת שונים, בהוראה בין תחומית, בהקמת מרכזי למידה ועוד.
בהשתלמות ירצו אנשי אקדמיה ופדגוגיה, ממיטב המומחים בתחום. בין הנושאים: יחסה של החברה הישראלית לניצולי השואה, מחנות העקורים, משפט אייכמן, מגמות בעיצוב זיכרון השואה והוראתה.
ההשתלמות תיערך באודיטוריום אודיטוריום בייסקי, מכון משואה, תל-יצחק
בימי שלישי, אחת לשבועיים החל מ- 17.10.2017 בין השעות 17:00-20:00
ההשתלמות מוכרת ל לגמול השתלמות (30 שעות) לעובדי הוראה "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
מחיר למשתתף: 250 ש"ח
לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לרכזות הקורס:
רינת ריבק 052-3625701 וד"ר מלי איזנברג 052-3790232
להרשמה zehavah@massuah.org.il טל' 09-7497200
print

Donors